පිළිතුරු ලිපිය - IV - 371

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පිළිතුරු ලිපිය - IV - Reply Letter - IV

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Kasthuri Hostel,
Central High School,
Welliya,
October 13th, 1939.

My dear Sandamali,

    You are a darling to have asked me to your school entertainment. I shall be only too glad to join you, and I am looking forward to all the interesting things which are going to take place, and especially, of course, to the tea at your table.

    If you would like me to bring some flowers for decoration, Mother says I may have as many as I like.

Yours affectionately,
Thanuja.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll