ක්‍රියා විශේෂණ ව්‍යාකර්ණානුකූලව විග්‍රහ කරන්නේ කෙසේද යත් - 176

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Wisheshana Wyakarnanukulawa Wigraha Karanne Keseda Yath - ක්‍රියා විශේෂණ ව්‍යාකර්ණානුකූලව විග්‍රහ කරන්නේ කෙසේද යත් - How to Parse Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

In parsing adverbs, we have to state to what class they belong, then give their degree of comparison (if they can be compared) and their relation to other words in the sentence.

Examples:

1. How do you do?

How is an interrogative adverb modifying the second verb do in the sentence.

2. He came in well ahead of the others in the race.

Well is an adverb of quality, positive degree, modifying the adverb ahead.

Ahead is an adverb of place, modifying the verb came.

3. ... .... ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll