“ටූ ඩූ” යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - විධික්‍රියාව - 142

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

“To Do” Yana Kriyapadaya Varanangeema - “ටූ ඩූ” යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - Conjugation of the Verb "To Do".


(To = ට / ටු / ටූ) 

විධික්‍රියාව - Imperative.

Do = කරනවා!; කරහන්!; කරපිය!; කර!; කරව්!; කරන්ඩ!; කරන්න! කරන්ඩයි කිව්වේ!; ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll