ඍණාත්මක දැක්ම - 436

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

නිෂේධ දෘෂ්ටිය - Negative View.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

A great Chinese painter once had a visit from the Lord of the province and his attendants. They were looking at a beautiful painting of a landscape of trees in a mountain valley. One of the attendants, who thought he would win his Lord’s attention, pointed out what he said was a fault in the painting of a rock. The painter was so offended at this that he stepped into the picture and disappeared among the trees.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll