කර්තෘපදය හඳුනාගන්න - 294

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kathrupadaya Handunaganna - කර්තෘපදය හඳුනාගන්න - Distinguish The Subject.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Add a Subject to each of the following Predicates:—

1. — is ringing.

2. — were in time.

3. — is not safe.

4. — are fierce animals.

5. — is quite ready.

6. — will come soon.

7. — are faster than ships.

8. — are living near us.

9. — means the number of people.

10. — burns the tongue.

11. — would be fine.

12. — never breaks his promise.

13. — is half done.

14. — acts very well.

15. — came by train.

16. — are getting cheap.

17. — has been reduced.

18. — are older than I.

19. — is eager to pass.

20. — are not to be touched.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll