ආත්මකථන - 497

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ස්‌වයං ලිඛිත චරිතාපදාන - Autobiographies.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Just as it is possible for a man to write his own life, which we call his autobiography, so we can imagine an animal or a thing such as a tree or a chair telling the story of its life. To write this you must imagine that you are the animal or the thing which is telling its own story. The next couple of lessons are some autobiographies of this kind.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll