ඉස්පාසුව - 437

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

විවේක කාලය - Leisure Time.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

A famous violinist was staying in a hotel in London when one evening he heard a knock at his door. He opened the door, and saw a gentleman who begged pardon for intruding, and he asked if he might stay a while and listen to the violinist practising. The musician said he was welcome, and went on with his practising. After some time he stopped playing, and politely asked the stranger if he played any instrument. The gentleman said: 'I am a Dutch leather merchant, and am continually travelling on my business, so that I have very little leisure.' Then he invited the violinist into his room. There he opened a little case, and inside it was a flute, mounted in gold. He said: ‘Every Sunday evening I play that flute in the City Orchestra at Amsterdam'. And the violinist was happy that such a busy man should still find a little time every week for something better than selling goods.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll