බහුවචන සාදාගන්නේ කෙසේදැයි - II - 17

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Bahu Wachana Sada Ganne Kesedai II - බහුවචන සාදාගන්නේ කෙසේදැයි II - How to Make Plurals II

 
සමහර විදේශීය සම්භවික නාමපදවල, එම විදේශීය බහුවචනය ම යෙදේ.
{Certain nouns of foreign origin keep their foreign plurals.}
 
a) ග්‍රීක සම්භවය - Greek.
උදාහරණ : - E.g.:
 

Singular

Plural

Analysis

Analyses

Axis

Axes

Basis

Bases

Crisis

Crises

Oasis

Oases

Phenomenon

Phenomena

 
b) ලතින් සම්භවය - Latin.
උදාහරණ : - E.g.:
 

Singular

Plural

Genus

Genera

Erratum

Errata

Stratum

Strata

Focus

Foci

Nucleus

Nuclei

Radius

Radii

 
සමහර විදේශීය සම්භවික නාමපදවල, එම විදේශීය බහුවචනය ම හා ඉංග්‍රීසි බහුවචනය ලෙසින් බහුවචන දෙකකි.
{Some foreign words have two plurals, their own and the English forms.}
උදාහරණ : - E.g.:
  

Singular

Foreign

English

Bandit

Banditti

Bandits

Cherub

Cherubim

Cherubs

Fungus

Fungi

Funguses

Hippopotamus

Hippopotami

Hippopotamuses

Plateau

Plateaux

Plateaus

 
සාමාන්‍යයෙන්, සමහර නාමපද භාවිතාකරනුයේ බහුවචනයෙන් පමණි.
{Generally, some nouns are used in the plural only.}
උදාහරණ : - E.g.:
  

Aborigines

Drawers (undergarments)

Proceeds

Annals

Remains

Billiards

Eatables

Scissors

Braces

Measles

Shears

Breeches

Movables

Thanks

Compasses

Pincers

Trousers

Draughts (a game)

Premises

 

  
Alms, eaves සහ riches යන ඒකවචනයන්, බහුවචන ලෙසින් යොදා ගනු ලැබේ.
{Alms, eaves and riches are singular words used as plural.}
 
Innings සහ news යන බහුවචනයන්, එකවචනයන් ලෙසින් යොදා ගනු ලැබේ.
{Innings and news are plural words use as singular.}
 
{Some nouns have two plural forms with different meanings.}
සමහර නාමපද සතුව අරුත් දෙකක් ගෙනදෙන, බහුවචන දෙකක් තියනවා.
  

Singular

Plural one

Plural two

Brother - සහෝදරයා.

Brothers - හෝදරයෝ (යම් පවුලක) (of a family).

Brethren - සහෝදරයෝ (යම් සමාජයක, උදා. JVP) (of a community).

Fish - මාළුවා.

Fishes - මාළු (වෙන්වෙන්ව ගත්කල) (separately).

Fish - මාළු (සමූහහයක් ලෙසින් ගත්කල) (collectively).

Formula - සූත්‍රය.

Formulas - සූත්‍ර (වචන සෑදී ඇති ආකාරයන්) (forms of words).

Formulae - සූත්‍ර (ගණිතයේදී) (in mathematics).

Penny - පැන්සය (සමහර රටවල = En. Ir. සතය).

Pennies - පැන්ස (කාසි වෙන්වෙන්ව ගත්කල) (separate coins).

Pence - පැන්ස (මුදල් ගණන්) (sums of money).

Shot - මූනිස්සම, වෙඩිල්ල.

Shot - මූනිස්සම් (bullets or pellets).

Shots - වෙඩිලි (discharge of a gun).

 
බොහෝ නාමපද හා නාමවිශේෂණ පද, බහුවචන බවට පත්වීමේදී, එකවචනයෙන් බලපොරෝත්තුවියහැකි බහුවචනයට වඩා හාත්පසින් වෙනස් අරුතක් ගෙනදේ.
{Many nouns and adjectives become plural nouns with meanings different from those of the singular forms.}
  

Singular

Plural with different meaning

Air - වාතය.

Airs - ආටෝපය (affectation).

Attention - අවධානය.

Attentions - ආචාරසම්පන්න ක්‍රියා (acts of politeness).

Authority - අධිකාරිය.

Authorities - බලධාරීහු (people in power).

Better - වඩා හොඳ (adjective).

Betters - බලවන්තයෝ (people in higher position).

Colour - පැහැය.

Colours - කොඩිය, ලාංඡනය (flag).

Copper - තඹ.

Coppers - තඹ කාසි (copper coins).

Custom - සිරිත.

Customs - තීරු බදු (duties on goods).

Damage - හානිය.

Damages - වන්දිය, හානිපුර්ණය (compensation for injury) .

Force - බලය.

Forces - හමුදාව (army).

Good - ප්‍රතිලාභය.

Goods - දේපල (property).

Heaven - ස්වර්ගය.

Heavens - අහස (sky).

Instruction - උපදේශය.

Instructions - විධාන, අණ (orders).

Lodging - නවාතැන.

Lodgings - කුලී කාමර (hired rooms).

Look - පෙනුම.

Looks - අංගලක්ෂණ. (appearance of features).

Manner - ආකාරය.

Manners - ආචාරසම්පන්න හැසිරීම (behaviour).

Pain - වේදනාව.

Pains - කරදරය (trouble).

People - ජනතාව.

Peoples - ජාතිය (nation) .

Physic - විරේක බෙහෙත.

Physics - භෞතික විද්‍යාව (a science).

Regard - සැලකිල්ල.

Regards - ගෞරව (යන්) (respects).

Work - ක්‍රියාව.

Works - වැඩබිමක් (An industrial site).

 
ඉහත වචන අතුරින් colours, customs සහ pains යන වචන, සාමාන්‍ය එකවචනයෙන් පැනනැගෙන බහුවචනාර්ථයෙන් ද යෙදේ. (පාට, සිරිත්, වේදනා.)
 
{Of the above words colours, customs and pains are also used as ordinary plurals, with the same meaning as the singular.}

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll