"මෙයි" යන ක්‍රියා පදය වරනැඟීම - වර්තමාන කාලය - 147

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

May Yana Kriyapadaya Waranangeema - මෙයි යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - Conjugation of the Verbs May. 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

වර්තමාන කාලය - Present Tense.

Present Tense.
Singular.
Plural.
I may.
We may.
You may.
You may.
Thou mayst.
Ye may.
He, She or It may.
They may.

[May = මෙයි / මේ / මෙ.]

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll