අප්‍රධාන වාක්‍යාංශය - 315

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Apradhana Vakyanshaya - අප්‍රධාන වාක්‍යංශය - Subordinate Clause.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

'A clause that does not stand alone as a sentence but depends on another clause to complete its meaning. Also called Dependent Clause.

When I get my braces off, I will be very happy.” '

[When I get my braces off, ???]
  
# Subordinate clauses play the part of parts of speech. For example, there are:

Noun Clauses:

I was very pleased to hear that you are not leaving us yet.

It is said that he speaks Russian fluently.

Adjective Clauses:

Kumar Sanga is a cricketer whose fame is still growing.

A man who lies in bed half the day is not likely to prosper.

Adverb Clauses:

Send me a telegram as soon as you arrive.

I give you this because you deserve it.

Try to write so that everyone can understand you.

The older a man is the wiser he should be.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll