සැබෑ අසරණසරණය - 441

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ආදර්ශ කතන්දර - Model Stories.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Real Charity - තථ්‍ය දාක්‍ෂිණ්‍යය - හැබෑ දයානුග්‍රහය.

When I hear people praising rich men who give thousands of rupees for the education of children, for the care of sick people and the support of those who are poor and old, I am filled with admiration, and my heart is touched.

But however much I am moved I cannot help remembering a poor labouring man and his wife who took an orphan child into their little tumble-down hut.

‘If we take the little one’, said the woman, ‘our last anna will go on her, and we shan’t have enough to buy a little salt to eat with our bread’.

‘Then we will do without salt’, answered her husband.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll