සමාස ක්‍රියා පද - 250

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samasa Kriya - සමාස ක්‍රියා - Compound Verbs.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Compound Verbs are formed as follows.

1. By adding,

(a) Noun to Noun.

(b) Noun to Verb.

(a) Sidetrack.

(b) Earmark, shipwreck, waylay. …

2. By adding Adjective to Verb.

Fulfill, safeguard, whitewash. …

3. By adding Adverb to Verb.

Ill-use, overtake, understand, uplift, withhold. …

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll