නියුක්ත හා වියුක්ත වෙනස - 327

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Niyukta Ha Viyukta Venasa - නියුක්ත හා වියුක්ත වෙනස - Difference between With and Without Combination.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}
 
What is the difference between these two ways (325 - 326) of telling the same story? In this second way (326) there are only five full stops. You do not feel that you are being pulled up. And there are certain small words in the second piece which are not in the first (325). They are in bold in the second piece. Such small words as these serve to join short sentences into longer ones. There are various ways of combining sentences, and they must be carefully studied. It would be very good practice if every day you were to read a page of good English, just to find out the ways of combining sentences. First let us take the ways of doing so by the addition of simple conjunctions, adverbs and pronouns.

Notice that in some cases sentences are abbreviated when combined.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll