ලිපිය - II - 366

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ලිපිය - II - Letter - II

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

999 Park Lane,
Mookalana,
September 9th, 1999.

My dear Ananda,

    I want to tell you that our teacher advises us all to begin collecting something or other. But I can’t make up my mind what to collect. Can you suggest something? Some of my classmates are collecting stamps, some of them caterpillars, some shells. I did not know there were so many kinds of shells in the sea and in the streams till I saw Anil's collection. And one of my friends collects medals. He writes to students in other countries, and exchanges with them. A boy in Japan recently sent him some very pretty ones. Among them was a copper one, with a silver angel holding a silver tennis racket, as if serving. It made me smile. Do you collect anything? Of course you know that I have very little money to buy things with. Please send me your answer soon.

Your friend,
Herath.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll