බිසයිඩ් සහ බිසයිඩ්ස් - 192

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Beside Saha Besides - බිසයිඩ් සහ බිසයිඩ්ස් - Beside and Besides. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!} 

Beside = near, close to.

The village lies beside a deep lake.

Come and sit beside me.

Besides = in addition to.

Besides English people there are many kinds of foreigners in London.

Besides apples I like bananas.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll