බහුවේශී පදෝදාහරණ - I - 210

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Bahu-Weshee Padodaharana - I - බහු-වේශී පදෝදාහරණ - I - Miscellaneous Examples - I 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Same Word as Different Parts of Speech.
Adj.
I have been walking all day.
Noun.
All is not lost yet.
Adv.
He was all dripping with perspiration.
Adv.
He could do it as well as his father (equally).
Conj.
As you are here I will show you my books.
Rel. Pron.
He was angry, as we could see from his flushed face.
Adj.
He is a much better bowler than I.
Adv.
We were better off a few years ago.
Noun.
He never acknowledged any people to be his betters. (Only in plural.)
Verb.
I am hoping to better myself soon.
Adj.
Both pencils are blunt.
Pron.
They are both good singers.
Adj.
She is both my cousin and my sister-in-law.
Adv.
She is but a child. (= only.)
Prep.
There is no one but me here. (= except.)
Pron.
There was not a soul but wept at the sight.
Conj.
I called, but you were out.
Prep.
I learnt to read Spanish by myself.
Adv.
The soldiers took an hour to march by.
Adj.
She is a dear old lady.
Noun.
Do be a dear and come with us!
Adv.
That journey cost me dear.
Int.
Deardear! whatever shall we do?
Adj.
Either train will take you there.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll