නස්ත්‍යාර්ථකය, අස්ත්‍යාර්ථකය සහ සංවෘති - 265

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Nasthyarthakaya, Asthyarthakaya Saha Sanwruthi - නස්ත්‍යාර්ථකය, අස්ත්‍යාර්ථකය සහ සංවෘති - Negative, Interrogative and Contractions.


# The Negative of a statement is formed by the use of an auxiliary verb with the negative not.
 
(I sleep not, and similar expressions are found only in poetry etc.)
 
# The Interrogative of a statement is formed by the use of an auxiliary verb at the beginning of the sentence.
 
# In conversation the auxiliary verb and the negative not are often contracted into one syllable.
 
Aren’t, (ain’t*), won’t, can’t, shan’t, mayn’t, don’t, weren’t. But Isn’t, couldn’t, wouldn’t, shouldn’t, hasn’t, haven’t, wasn’t, doesn’t, didn’t, mightn’t, needn't, oughtn’t, are two-syllable words.

It is not becomes It’s not or It isn’t.
 
I am not becomes I'm not.
 
You are not becomes You aren’t or You're not.
 
(Informal) ain’t* = is not, are not, am not, has not, have not.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll