කලා විශාරදයා සහ ප්‍රතිමා ශිල්පියා - 416

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

කලා විශාරද හා ප්‍රතිමා ශිල්පියා - Master and Sculptor.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

In the still air the music lies unheard;
In the rough marble beauty hides unseen:
To wake the music and the beauty needs 
The master’s touch, the sculptor’s chisel keen. 
Great Master, touch us with thy skilful hand, 
Let not the music that is in us die;
Great Sculptor, hew and polish us, nor let, 
Hidden and lost, thy form within us lie.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll