ආඛ්‍යාත ප්‍රත්‍ය (ක්‍රියා ප්‍රත්‍ය) - 244

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Akhyathamaya Prathya - ආඛ්‍යාතමය ප්‍රත්‍ය - Verb Suffixes.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Transitive.

Ate, ise (ize), ish. 

Separate 

Advertise

Sympathize 

Abolish

2. Intransitive. 

En, er, ish, ite.

Happen 

Wander 

Perish 

Unite

3. Causative.

En, fy.

Fasten 

Satisfy

Strengthen 

Magnify

4. Frequentative.

Le.

Cuddle

Drizzle 

Paddle

Rattle 

Settle 

Twinkle 

Wrestle 

Wriggle

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll