තත්ත්වාකාරය හා සබැඳි ක්‍රියා විශේෂණ - 165

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Thathwakaraya Ha Sabandi Kriya Wisheshana - තත්ත්වාකාරය හා සබැඳි ක්‍රියා විශේෂණ - Adverbs of Manner. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Adverbs of Manner - These answer the question How?

How is it you speak French so well?

I was dreadfully tired.

He acted foolishly.

The children were playing merrily.

My cousin is seriously ill.

... .... ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll