ලොව දකින නෙත් - 417

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පොත් - Books.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

By Derwent’s side my father dwelt—a man
Of virtuous life, by pious parents bred;
And I believe that, soon as I began 
To lisp, he made me kneel beside my bed,
And in his hearing there my prayers I said;
And afterwards, by my good father taught,
I read, and loved the books in which I read;
For books in every neighbouring house I sought 
And nothing to my mind a sweeter pleasure brought.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll