උපසර්ග - 235

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Ingreesi Upasarga - ඉංග්‍රීසි උපසර්ග - English Prefixes.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!} 

A: ( = in, on) About, abroad, afresh, aground, alive,

along, asleep, away. (Above has two prefixes, a

and b = by.)

A: ( = away, from, and intensive) Arise, awake.

After: Afternoon, afterwards, afterthought.

Be : (various meaning’s, especially about, by) Before, below, between, besiege, believe, beloved, bemoan, betray, befriend, besmear.

By: Bypath, bystander, bygone.

Down: Downcast, downhill, downpour.

For: Forbid, forget, forgive.

Forth : Forthcoming, forthwith.

In : Income, inland, instead.

Mis: Mislead, mistake, misunderstand.

N: Naught\ neither, never, none, nor.

On : Oncoming, ongoing, onlooker, onset.

Out: Outbreak, outcast, outlet, outright.

Over: Overcome, overflow, overhead, overtake.

To: Today, together, tomorrow, toward.

Un: Unpack, undone, unable, unkind, unwilling, untruth, unloose, unpin, untwist, unwell.

Under: Undergo, underground, understand, undertake, underestimate, undervalue.

Up: upright, upset, upstairs, upholster.

With: Withdraw, withhold, withstand.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll