ආත්මකථන ලියමු - 500

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

අපි ආත්ම චරිත කථන ලියමු - Let's Write Autobiographies.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Write Autobiographies of the following: —

1. A cat.

2. An elephant.

3. A rupee.

4. A beggar.

5. A camel.

6. A box of matches.

7. A railway locomotive.

8. A mango.

9. A motor car.

10. A mosquito.

11. A fountain pen.

12. A candle.

13. A horse.

14. A garland.

15. An engine-driver.

16. A postman.

17. A hunter.

18. A doctor.

19. A grocer.

20. A gardener.

21. A chauffeur.

22. A beggar.

23. A king.

24. A ship.

25. A pencil.

26. A flute.

27. A parrot.

28. A candle.

29. A butterfly.

30. A garland of jasmine.

31. A river.

32. A mountain.

33. A gold watch.

34. A looking-glass.


Knowledge-Recapture - Self-Tester – දැනුම්-මිනුම් - ස්වයං-විභාග.

35. Answer (/ do / write) each and every lesson-related question (/ homework / assignment) correctly and fluently; until then ...

ඉංග්‍රීසි කෙළපැමිණෙන්න!

ඉංග්‍රීසි.lk.ඉංග්‍රීසි.com


සමාප්තයි.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll