අමන්ග් සහ බිට්වීන් - 189

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Among Saha Between - අමන්ග් සහ බිට්වීන් - Among and Between. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

# Among refers to a number of things, persons, places, etc.

We lost sight of the panther among the trees.

Among all my friends not one is French.

# Between generally refers to two things, persons or places, etc.

There is much difference between tea and coffee.

Let there be no secrets between us.

Between may also refer to time. “Between today and this time next year many things may happen.”

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll