කෙටිකතා - 440

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

කෙටි කතාන්දර - Short Stories.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Little stories like these are striking and amusing, and that is what we wish stories to be. The oldest stories in the world are often very short, as you know from your Jathaka stories in the 550 Jatakas and Indian stories in the Panchatantra and other collections. They are often short because they contain only the most necessary things; there are no descriptions, no long conversations. We must imagine the characters and the scenes for ourselves. Now let us pass to longer stories. Here are a number of examples.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll