වෙලාව හා සබැඳි ක්‍රියා විශේෂණ - 163

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Welawa Ha Sabandi Kriya Wisheshana - වේලාව හා සබැඳි ක්‍රියා විශේෂණ - Adverbs of Time. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Adverbs of Time - These answer the question When?

I will come afterwards.

You must write this again.

That was a long time ago.

Have you ever been to Ceylon?

We often (or rarely) meet.

The meeting takes place tomorrow.

We pay rent monthly.

... .... ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll