ක්‍රියා විශේෂණ හැඳිනීම - 169

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Visheshana Handineema - ක්‍රියා විශේෂණ හැඳිනීම - Recognizing the Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Name the kinds of adverbs in the following sentences: —

1. had a very long walk yesterday.

2. On the mountain I was nearly hit by a swiftly rolling rock.

3. Before you go to Ceylon you should carefully read all you can about the place.

4. Twice I had the same most curious dream.

5. We were indeed fortunate in meeting you so often lately.

6. Slowly and sadly we laid him to rest.

7. Since you insist on it, I will certainly help you.

8. Where I live there is hardly any frost.

9. After the bell had rung twice we went aboard.

10. This box won’t go in anyhow.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll