ඔන් සහ ඔන්ටූ - 196

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

On Saha Onto - ඔන් සහ ඔන්ටූ - On and On to / Onto. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

On refers to rest or motion upon something.

There is a big spider on the wall.

Tea is on the table.

On to refers to movement.

Put your hat on to the rack (hat-rack).

Don’t let the cat get onto my bed.

(Many people do not make such a distinction, but say:

Put your hat on your head.

Don’t get on that wall.)

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll