ඇලෙක්සැන්ඩර් සහ නෑයා - 388

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ඇලෙක්සැන්ඩර් හා ඔහුගේ මස්සිනා / ඥාති සහෝදරයා - Alexander and His Cousin.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    Northward Alexander moved at the head of his vast army, which stretched in a never-ending line. Beside him and next to him in command was his cousin, a brave and silent man, devoted to meditation and piety. He was loved by all the generals and soldiers of Alexander, for he bore malice to no one. He was the right hand man of Alexander, whose orders he carried out justly and humanely. Often did his wise and cool advice turn Alexander away from some rash resolve he had made in a moment of passion or anger.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll