"හැව්” ("හෑව්") නමැති ක්‍රියා පදය - 135

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

“Have” Yana Kriyapadaya - “හෑව්” නම් ක්‍රියාපදය - The Verb “Have”.

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The verb Have is used in two ways.

1. As a Transitive verb to mean concrete or abstract sense of possession.

You have a fine car.

This rose tree has white flowers.

I have much work to do.

He has a sore throat.

2. As an Auxiliary Verb.

With the perfect participle of another verb, it forms two more tenses.

(a) The Present Perfect.

I have read this book twice.

(b) The Past Perfect.

You had been there before, hadn’t you?

Have and Had followed by the Infinitive form a common way of expressing obligation or fulfilment (fulfillment) of a promise.

I have to be at school before nine.

Don’t forget that you have to write to your aunt tomorrow.

When have we to be at the station?

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll