කර්තෘ සහ ආඛ්‍යාතය හඳුනාගන්න - 296

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kathru Saha Akhyathaya Handunaganna - කර්තෘ සහ ආඛ්‍යාතය හඳුනාගන්න - Distinguish The Subject and The Predicate.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Point out the Subject and the Predicate in the following sentences:—

1. Our house is next door to yours.

2. Every afternoon we go for a walk.

3. Once I could run very fast.

4. It will be warm to-night.

5. Come home.

6. The sculpture at Ellora is well worth seeing.

7. My uncle is a physician.

8. He seems to be a very painstaking young man.

9. Water is plentiful in the mountains.

10. How tired I am!

11. Are you quite sure about it?

12. Too much work is not advisable.

13. The lake is quite full.

14. His second son became a solicitor.

15. All over the town lights were burning.

16. What you say must be true.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll