සුදුසු දේ පිරිනමන්න - 407

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

සුදුස්ස දෙන්න - Give what Deserve.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

My father’s dead, and Mother’s left
With her five children small,
And, what is worse for Mother still,
I’m the oldest of them all.

Though little I be yet I fear not work
If you will me employ
To plough and sow, and reap and mow 
And be a farmer’s boy.

Paraphrase.

My father is dead, and Mother is left with five little ones; and what is worse for Mother is that the others are younger than I. But though I am not a big boy, I am not afraid of any work you may give me, whether ploughing or sowing, reaping or mowing, if only you will let me be a farmer’s boy to you.

(Here you see how to turn inverted passages back to ordinary speech. Five children small becomes five little ones and Though little I be becomes though I am not a big boy.)

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll