උපසර්ග මත විභාගයක් - 238

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Upasarga Matha Wibhagayak - උපසර්ග මත විභාගයක් - A Test on Prefixes. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Name the Prefixes in the following words and gave their meaning.

Asleep,

Forbid,

Mistake,

Neither,

Unpack;

Ally,

Bicycle,

Composition,

Departure,

Illegal,

Postpone,

Pronoun,

Separate,

Suffer,

Transfer,

Uniform;

Amphitheatre,

Automobile,

Diameter,

Catalogue,

Parallel,

Sympathy.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll