සොබාදහමෙන් නැඟෙන ශබ්ද - 160

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Sobadahamen Nengena Shabda - සොබාදහමෙන් නැඟෙන ශබ්ද - Sounds of Nature. 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Thunder crashes at first, then rolls and rumbles till it dies away.

Wind howls and whistles and roars.

Rain patters on the roof and drips from the eaves. Sometimes the rain comes rushing with a swish.

Fire crackles and the flames of a great fire roar.

Fire also fizzles out; so do damp fireworks.

Leaves rustle.

Streams babble or purl.

We speak of rippling waves.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll