ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව සහ සුදු බොරුව - 462

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

උපාය කෞශල්‍ය ඥානය හා සුළු බොරුව - Mother Wit and White Lie.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

[Mother Wit = Common Sense; Good Sense; Horse Sense (Spoken); ...]

Traveller’s servant returns late to hotel. Porter refuses to admit, him unless bribed. Servant pushes rupee under door and is admitted. Says he had dropped purse outside. Porter goes to find it and is shut out. Has to return the rupee to be admitted.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll