මකුළුවෙක් - වර්ණනාව - I - 486

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

විස්තර-වැණුම් උදාහරණ - Examples of Description.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

A monstrous hairy spider found a safe hiding-place in a dusky corner of the hut, under the thatch, and day after day he was there, all day long, sitting closed up and motionless. But at dark he always disappeared,—who knows on what murderous errand? His colour was the deep yellow of 1 dead leaf, with a black and grey pattern like that on a wild cat; and so large was he that his great outspread hairy legs, sticking out all round from the flat disc of his body, would have covered a man’s hand.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll