ප්‍රධාන කර්මය සවිස්තරව - 301

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Pradhana Karmaya - ප්‍රධාන කර්මය - The Direct Object.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Direct Object may be:-

1. A Noun.

Lightning struck the temple.

2. A Pronoun.

Warn him.

3. An Adjective (used as a noun).

We must help the poor.

4. A Verbal Noun (or Gerund).

He practises wrestling.

5. An Infinitive.

I am learning to row.

6. A Phrase.

The agent promised to put things right.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll