රචනයක ආරම්භය, දේහය සහ සමෝධානය - 485

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

රචනාවක ආරම්භය, දේහය හා සමාප්තිය - Start, Body, and End.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

You have perfect freedom to write as you can, but of course it would be well to keep some proportion in your description. You should not give the most important points first and leave less interesting things for the end. It is always a good rule in writing an essay to begin and to end with sentences of more interest than others.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll