ආඛ්‍යාත පදය (ආඛ්‍යාතය) - 293

"අධ්‍යාපනය" යාවජීව මෙන් ම,
යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි.
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Akhyathaya - ආඛ්‍යාතය - The Predicate.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Predicate may be a verb only, as:

Thunder roars.

Or it may be a verb with one or more additions, as:

We are going soon.

He is a kind-hearted man.

Mary went home yesterday afternoon.

My friend called to ask how I was.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ! | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll