කතා විධි - 272

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Katha Vidhi - කතා විධි - Ways of Speech.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Let us see whether we can lay down any rules for the change from the actual speech to reported speech. First of all we must study the chief ways in which things can be said, and then the ways in which they are usually reported.

#Things can be said as simple statements, as when a story is told. This is called Statement or Assertion.

# They can be asked as questions. This is the Interrogative Form of Speech.

# They can be ordered to be done. This is the Imperative Form of Speech.

# And lastly there are sudden utterances expressing emotion. They are the Exclamatory Form of Speech.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll