ප්‍රත්‍ය මත විභාගයක් - 246

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Prathya Matha Wibhagayak - ප්‍රත්‍ය මත විභාගයක් - A Test on Suffixes.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

# Name the Suffixes in the following words and give their meaning:—

Advertise

Artist

Bluish

Breadth

Carriage

Companion

Furniture

Hillock

Moderation

Telegraph

Typhoid

Wrestle 


# Make sentences in which you use the above words.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll