ආඛ්‍යාතපදය හඳුනාගන්න - 295

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Akhyathaya Handunaganna - ආඛ්‍යාතය හඳුනාගන්න - Distinguish The Predicate.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Add a Predicate to each of the following Subjects:—

1. Rain —.

2. A train —.

3. My father —.

4. My uncle’s name —.

5. A postman —.

6. The Jam Saheb of Nawanagar —.

7. Japanese bicycles —.

8. To steal —.

9. Congress —.

10. Climbing —.

11. You and I —.

12. Each one of us —.

13. I —.

14. Mahatma Gandhi —.

15. Football —.

16. The monsoon —.

17. Kindness —.

18. An accident —.

19. The word umbrella —.

20. A cup of coffee —.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll