ගුණ ප්‍රත්‍ය - 243

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Guna Prathya - ගුණ ප්‍රත්‍ය - Adjective Suffixes.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

As adjectives are frequently used as nouns, many suffixes are common to both. 

1. English Suffixes. 

Ed (= having), en (= made of), er (comparative), ern; est, st (superlative), fold (multiplied by), ful, ing (participle), ish (rather), le, less (= without), ly (= like), most, some, y, (= denoting quality). 

Gifted 

Golden

Sweeter

Northern 

Softest 

Best 

Fourfold 

Thankful 

The Coming Year 

Whitish 

Little 

Careless 

Homely 

Goodly 

Utmost 

Frolicsome 

Further 

Praiseworthy 

Stony 

Gentlemanly

2. Of French Origin.

Ain, ant, esc, esque, ous.

Certain 

Gallant 

Burmese 

Picturesque 

Generous 

Piteous 

3. Of Latin Origin (often through French). 

Ble, acious, al, an, ane, ar, ary, ate, atic, el, ene, ent, fic, ial, ian, ic, ical, il, ile, ine, ious, ique, ite, ive, ory, ous, pie, ulent, uous. 

Humble 

Readable 

Terrible 

Mortal 

Circular 

Human 

Humane 

Imaginary 

Immediate 

Rheumatic 

Infidel 

Serene 

Fluent 

Pacific 

Celestial 

Christian 

Public 

Identical 

Civil 

Fragile 

Marine 

Ambitious 

Exquisite 

Active 

Compulsory 

Serious 

Triple 

Corpulent 

Fraudulent 

Conspicuous 

Efficacious 

Unique 

4. Of Greek Origin. 

Ac, al, ic, oid. 

Maniac 

Colossal 

Athletic 

Spheroid

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll