හර්ෂාදි ලකුණ - 215

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Harshadi Lakuna - හර්ෂාදී ලකුණ - Exclamation Mark – ! 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Exclamation Mark or Note of Exclamation is used after words or sentences expressing keen feeling, such as joy, sorrow, surprise, or a wish or an order.

Hullo!
Off you go!
What a pity!
You don’t say so!
Bang! Bang! went the crackers.
… …. …

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll