එයයි මෙයයි - එයා හා මෙයා - ඒකයි මේකයි - 346

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Dennama Ha / Dekama Saha - දෙන්න ම හා - දෙක ම සහ - Both …. And.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Separate. 2. Combined.

1. Dara was a son of Shah Jahan. Aurangzeb was a son of Shah Jahan.
2. Both Dara and Aurangzeb were sons of Shah Jahan.

1. She plays the piano. She sings.
2. She both plays the piano and sings.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll