නමුත් - නමුදු - එසේ වුවත් - 329

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Et - ඒත් / නමුත් / නමුදු / එසේ වුවත් / එතකදු වුවත් - But.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Separate. 2. Combined.

1. He is English. I am Scotch.
2. He is English, but I am Scotch.

1. I tried many times to solve cross-word puzzles. I never won a prize.
2. I tried many times to solve cross-word puzzles, but I never won a prize.

1. Urdu contains much Arabic. Hindi contains much Sanskrit.
2. Urdu contains much Arabic but Hindi much Sanskrit.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll