සවිස්තර රචන - 484

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

විස්තරාත්මක රචනා - Descriptive Essays.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

When you are writing a Descriptive Essay you are simply describing something. It may be a place, large or small; a scene of nature such as a landscape or view of the sea or sky; a mountain or valley; a tree or an animal; a work of art or a ruin; an aeroplane on the ground or in flight; a meeting of two people or a gathering of ten thousand.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll