පරිත්‍යාග! | Donate!

[පරිත්‍යාගකිරීම ලෙහෙසි-පහසු නොවේ.]

Mobitel mCash / එම් කෑෂ් -  +94  713  716  999

තැන්පත් කරන්න: අපගේ ගුරුතුමාගේ ...
නම: එච්. එම්. සී. පී. හේරත්
බැංකුව: හැටන් නැෂනල් බැංකුව
ගිණුම් අංකය: 23  10  200  24  665
(රට: ශ්‍රී ලංකා)
ශාඛාව: කැකිරාව.
බෙහෙවින් ම තුති!

{Bank: Our Teacher's ...

Name: H. M. C. P. HERATH
Bank: HNB (Hatton National Bank)
Acc. No.: 23  10  200  24  665
Country: Sri Lanka
Branch: Kekirawa.
Thanks a lot!}


ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll