ඇමතුම්

713 716 999 / 77 259 1 239 → ක්‍ෂණික ඇමතුම්.
[දුරකථනය විසන්ධිකොට තිබිය හැකි බැවින්, (කොයිහැටි වෙතත්,) ඇමතීමට පෙර වෙලාවක් වෙන්කරවා ගන්න*.]

(වෙලාවක් වෙන්කර ගැනීමට ද පහත ☟ සබැඳියෙන් ම පිවිසෙන්න*.)
Message Us - කෙටි පණිවුඩ සඳහා - Keti Paniwuda.

විද්‍යුත් තැපෑල (Email) - ingreesi.lk@gmail.com

imo - 071 3 71 6 999
Skype - ingreesi.com (Live:ingreesi.com)
Viber - 713 716 999
WhatsApp - 71 3 71 6 999


*සද්භාවයෙන් කරන ලද නිර්මාණයකි - වැඩි විස්තර සඳහා, අපව සම්බන්ධ කරගන්න.
{*A Bona Fide CreatioN – For more details, Please Contact Us.}

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll