කතු හිමිකම

[ආධ්‍යාපනික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා, මෙම වෙබ් අඩවියෙහි ඇති දෑ, අතින් පිටපත් කරගැනීමට / උපුටා දැක්වීමට (සබැඳිය / මූලාශ්‍රය සමඟ) අවසර ලබා දී ඇති අතර, එසේ නොවන සෑම විටකදීම, පහත ප්‍රකාශනය අදාළ වේ.]

"මෙම වෙබ් අඩවියෙහි ඇති ප්‍රකාශන, ආධ්‍යාපනික අභිමතාර්ථයන් සඳහා ම පමණි; ඒ හැර, කර්තෘගේ/ප්‍රකාශකගේ පූර්ණ අවසරයකින් තොරව, කිසිදු ප්‍රකාශනයක්/ප්‍රකාශනයක කිසිවක්, කිසිදු අයුරකින්, උපුටා ගැනීම / උපුටා දැක්වීම / අනුපිටපත් සැකසීම / ප්‍රතිනිර්මාණය / චලනය / සංස්කරණය / (නැවත)පළකිරීම / ප්‍රකාශනය / වාණිජ්‍යකරණය සපුරා තහනම් වන අතර, එසේ ඉහත කිසියම් පරිසිද්ධියක් උල්ලංඝනය කරන්නේ නම්, “බුද්ධිමය දේපළ” යටතේ දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි."

"Mema web adawiyehi athi sema prakashanayama, AdhyApanika abhimathArthayan sandahA ma pamani. KathrugE / prakAshakagE pUrna awasarayakin thorawa, kisidu prakAshanayak / prakAshanayaka kisiwak, kisidu ayurakin, uputAganeema / uputAdekweema / anupitapathsakaseema / prathinirmAnaya / chalanaya / sanskaranaya / (newatha) palakireema / prakAshanaya / wAnijyakaranaya weni siyaluma de sapurA thahanam."

"Here, (On this website,) every post or any part of a post is Merely, Educational Purposes Only. Otherwise, Without Complete Permission of author/poster, anyhow, copy / citation / reproduction / move / editing / (re)publication / re-posting / commercialization of any post / any content of a post, is FULLY PROHIBITED."

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll